איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

ערוץ לימודים  של פרוייקט דורa בצפון

בשנת לימודים 2022-23 ימשיך ערוץ לימודים חדש של דורa בחיפה, מתוך עניין לאפשר גישה והרחבה של הלימוד והשיח גם לתושבי הצפון.

התוכנית באחריות: ח’ליל סבית ושרון זוילי.

ההרשמה לתוכנית פתוחה למתעניינים בפסיכואנליזה ובהוראה של פרויד ולאקאן משדות שונים כמו חינוך, אומנות, חברה, מדעים, השדה הטיפולי ועוד. לכל מי שהפסיכואנליזה הלאקאניאנית מדברת אליו, ומצא בה מן החידוש.

הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים, בימי שישי, בין השעות 1230- 1530 (מקום מדויק יימסר בהמשך) החל – מה 28.10.22.

התוכנית בשנתיים הראשונות תכלול שני סמינרים – בשתי יחידות לימוד: סמינר 1 :

סמינר 11 ז’אק לאקאן : 4 מושגי היסוד של הפסיכואנליזה: לא מודע, חזרה, דחף והעברה–פרויד ולאקאן, 

סמינר 2 : שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה- סוגיות בשדה ההעברה.

לאורך השנה יוקדשו ארבעה שיעורים לעבודה על מקרים קליניים של המשתתפים ויהוו חלק מהסמינר הקליני של דור a. הם יתקיימו בנוכחות המרכזת של הסמינר פרלה מיגלין. המשתתפים בתוכנית מוזמנים ויכולים להשתתף באופן קבוע בסמינר הקליני של דור aשמתקיים אחת לשבועיים בימי רביעי בתל אביב.

התוכנית כוללת בנוסף, השתתפות בסמינר של השדה הפרוידיאני ובסמינר החיצוני של cpct עברי ערבי בחיפה- “הנס הקטן” שמתקיימים מדי שנה בהשתתפות קולגות מהאסכולה (פרטים לאורך השנה).

עלות השתתפות בתוכנית לשנה: 2500 ₪.

לפרטים נוספים ,בירורים והרשמה ניתן לפנות ל:

שרון: 052-5946565 מייל:shzvili@gmail.com

ח’ליל: 052-8470030 מייל:khalilsbeit@gmail.com

להשלמת הרישום נדרש לקבוע ראיון בכתובת הבאה doraplatform@gmail.com

                          

פרוט של הסמינרים:

  1. קריאה בסמינר 11 – ארבעת מושגי יסוד של הפסיכואנליזה

בציר לימודים זה נתמקד בקריאה של סמינר 11. הסמינר שלאקאן העביר באותה שנה של פרישה או הדרה שלו מהחברה הפסיכואנליטית העולמית, ושבסופה הוא ייסד את האסכולה שלו. ניתן לראות את המסירה שלאקאן עושה באותו סמינר כחלק מאותה עבודה שציפה שתתבצע במסגרת האסכולה שלו ואשר ייעד לה ב”אקט היסוד” את המשימה: להשיב לשדה שפרויד פתח “את הלהב החותך של האמת שלו” ולפרקטיקה האנליטית “את החובה לה היא ראויה בעולמנו”. כחלק מהמאמץ שלו “להוקיע את הסטיות שהתפתחו בשדה הפסיכואנליטי” אחרי פרויד, ממקם לאקאן את השיח האנליטי, החל מהקליניקה סביב ארבעת המושגים שמגדירם כמושגי היסוד של הפסיכואנליזה: לא מודע, חזרה, דחף וטרנספרנס, ומציג את הקריאה הייחודית שלו את הטקסט הפרוידיאני, תוך הישענות על והדגשת החומריות של השפה כפי שהיא באה לידי ביטוי ומתגלה במופע של מושגים או תופעות אלה בהתנסות.

במהלך העבודה שתתרחש, נדלג בין הקריאה בסמינר והקריאה בטקסטים של פרויד ככל הניתן. נעשה שימוש וקריאה בארגומנט של כנס ה- NLS לשנה הבאה: “קבעון וחזרה” אשר מתכתב עם חומרי הסמינר ומאפשר גישה לתפניות ולהדגשים השונים שחולל לאקאן בחשיבה האנליטית.

  1. על שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה-סוגיות בשדה ההעברה

“הסובייקטיבי אינו מהצד של זה שמדבר, הסובייקטיבי הוא מה שאנו פוגשים בממשי, ומה שתלוי במה שעומד לקרות לאותו סובייקטיבי הוא התשובה אשר ניתנת לו”{ לאקאן סמינר 3}

ההפרעה הינה בשפה עצמה, בנתפס ולא בתופס, זוהי עמדה אתית  איתה ניגש לאקאן לשדה של הפסיכוזה. גם המיקום שלו את הליבידו- איבר הולך בכיוון של תפיסה מקורית ביחס לפנים וחוץ.

מילר בסכיזופרניה ופרנויה חוזר להצעת אוקטובר היכן שלאקאן אומר לנו  כי בהוציאנו את האדיפוס , הפסיכואנליזה  נעשית לחלוטין נתונה למרותה של הדלוזיה של הנשיא שרבר.הוא אומר כי הקשר של שרבר לאחר הגדול משחזר בממשי את הקשר אנליזנט -אנליטיקאי, מממש את הנוסחה שמונחת בהעברה.

כיצד התוויות אלו מאפשרות לנו לתפוס ולמקם את העברה בשדה של הפסיכוזה?

באיזה אופן הקשר של הסובייקט עם האחר מתהבר במסלול הדחפי,  וכיצד לפענח את הפרדוקס שלגיל מציב לפתחינו בסמינר הראשון של שדה פרוידיאני ” כדי שהאנליזה של הפסיכוזה תהייה יעילה, צריכה להיות העברה. אבל העברה היא זו שמפעילה כאן את הפסיכוזה”.

בבליוגרפיה:  שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה: ז’אק לאקאן,  מקרה שרבר: פרויד,

סמינרים ראשונים של השדה הפרוידיאני בנושא :פרנסואה לגיל, אריק לוראן

סכיזופרניה ופרנויה : מילר